תקנון אתר "סקסית"

בחזרה לאתר סקסית לחצו כאן
ברוכים הבאים לאתר "סקסית" (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה"). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:"התקנון"). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.
תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל: www.sexit.co.il .
בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.
מובהר לך בזאת כי אתר סקסית מכיל תכנים וחומרים שמיועדים למבוגרים בלבד, אשר גילם 18 שנים ומעלה, הכוללים תכנים וחומרים: פורנוגראפיים, ארוטיים, מיניים, עירום גלוי, טקסטים בוטים וכיוצ"ב. בכניסתך לאתר הינך מצהיר כי אינך רואה כל פגיעה בך ו/או באחרים בקיומם של תכנים וחומרים פורנוגראפיים אלו.
בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.
תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.
בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף.
הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

המידע המופיע באתר

1. סקסית הנו אתר תוכן הפועל ברשת האינטרנט. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת הנהלת האתר בלבד.
4. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל ו/או דפי תוכן של משתמשי האתר.
5. הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-סקסית על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
6. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-סקסית, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים.

מידע הנמסר ע"י הגולשים ב-סקסית

7. המידע הנמסר לפרסום ב-סקסית יהיה בחלקו מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט למעט רשומי או מנויי האתר. אף על פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש ב-סקסית או בעקבות פרסום פרטים אישיים.
8. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.
9. בהרשמתך לאתר סקסית הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות בתיקון 40 לחוק הבזק.
10. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות סקסית או במקרה של שימוש בשירותי סקסית לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
11. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.
12. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע"י משתמשי האתר אשר בעת הזנתם לאתר אינם הוגדרו מראש כחסויים כגון שמות משפחה, אמצעי תשלום וכדומה יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג', פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.

אופן השימוש בשירותי האתר

13. סקסית הנו אתר הפועל ברשת האינטרנט ומיועד לגולשים מגיל 18 ומעלה בלבד.
14. בהרשמתך לאתר הנך מצהיר שאתה מעל גיל 18.
15. סקסית מרכז עבור גולשי האתר את דפי התוכן של הגולשים באתר כפי שנכתבו ע"י הגולשים עצמם.
16. בגלישתך לאתר הנך רשאי לעשות שימוש בכל דפי האתר ולצפות בכל דפי הגולשים.
17. ייתכן כי השימוש בתכני האתר מותנה ברובו בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר.
18. המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש מוגבל ומוקצב בתכני האתר לתקופה מוגבלת בזמן.
19. מובהר בזאת כי תקופת השימוש אינה ניתנת לעצירה, הפוגה ו/או לצבירה אלא באישור מיוחד מאת הנהלת האתר.
20. בנוסף מובהר בזאת כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
21. רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
22. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר.
23. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח.
24. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

תשלום ומסירת פרטי חיוב

25. שימוש בחלק ממדורי האתר דורש תשלום בהתאם לפירוט המופיע באתר.
26. במעמד רכישת רישיון השימוש יידרש המשתמש למסור את פרטי אמצעי החיוב / כרטיס האשראי. מסירת הפרטים כאמור תהווה הסכמה של המשתמש לחיוב כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו במעמד ההרשמה בסכום השווה לחבילה אותה רכש המשתמש.
27. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש בדבר רצונו כי הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי החיוב שנמסרו על ידו לצורך מתן רישיון שימוש בתכני האתר.
28. המנוי מתחדש אוטומטית. באפשרותך לבטל את המנוי על ידי פנייה למערכת, עד שלושה ימי עסקים לפני מועד חידוש המנוי, באמצעות הדואר האלקטרונישלהלן: דוא"ל: customer.service.sexit@gmail.com.
29. הנהלת האתר ממליצה בזאת כי בעת רכישת המנוי תרשום בפניך את מועד חידוש המנוי, כך שאם ברצונך להביא את המנוי לידי סיום, תוכל לעשות זאת במועד. יובהר בזאת כי החברה לא תחזיר כספים ששולמו על ידי הגולש גם אם לא עשה שימוש בשירות.
30. המחירים באתר כוללים מע"מ. הנהלת האתר רשאית לשנות את תעריפי השימוש מעת לעת ע"פ שיקול דעתה וללא צורך המתן הסבר בכפוף לשינויים במדד המחירים לצרכן ו/או שינוי גובה המע"מ ו/או שינוי בהיטלים הרגולטורים ו/או שינוי עלויות תפעוליות ו/או ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
31. המידע בדבר פרטי החיוב של המשתמש מוצפן ומאובטח. כל הרכישות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר מבוצעות בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי ו/או חברות תקשורת אחרות. שובר זה נחתם על ידך בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הועיל וניתנה על ידך הרשאה להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שיפרט בית העסק למנפיקה.
32. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הגולשים. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL המתקדמת בתחום של אבטחת מידע.

ביטול עסקה

33. בהרשמתך לאתר זה הנך מצהיר כי לא תהיה רשאי להורות על ביטול חיוב בכרטיס האשראי אלא בהתאם לקבוע מפורשות בהוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986
34. בנוסף, לא תהיה אפשרות לביטול עסקה אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981.

אספקת השירות

35. סקסית תהיה רשאית לשדרג מוצר נרכש למוצר דומה או טוב ממנו בהתאם לשיקול דעתה.
36. סקסית לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי החברה שאינן בשליטת החברה ושתגרומנה להפרעה בצפייה באתר.
37. במקרה של תקלות טכניות תהיה החברה מחויבת לספק ללקוח מיד לאחר תום התקלה את השירות, ללא כל פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר.
38. בנוסף לשירותים המקוונים אותם מפעילה החברה, שומרת החברה על הזכות להפעיל באתר חנות מקוונת לממכר מוצרים ו/או שירותים. הנהלת האתר תהיה רשאית מעת לעת לעדכן את הממכר בחנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
39. הזמנתך מוצר מן החנות המקוונת תהיה כרוכה בתשלום בהתאם למחיר הפריט המוזמן. לאחר קבלת התשלום תישלח הנהלת האתר בתוך 21 ימי עסקים את המוצר המוזמן באמצעות שירותי הדואר בהתאם לכתובת שנמסרה על ידך במעמד ההזמנה.
40. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצרים בגין עיכוב בשירותי הדואר.
41. מדיניות הנהלת האתר אינה מאפשרת החזרת מוצרים לאחר קבלתם למעט בכפוף לכל חיקוק.

מידע האסור בפרסום

42. הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:
43. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.
44. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
45. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
46. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש באתר.
47. להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור. כמו כן יש להימנע משימוש בתכנים העשויים לפגוע בסמלי מדינה, סמלי שלטונה לרבות סמלים מלוכניים וכן מכל פגיעה בדגלה, אתריה ההיסטוריים ומורשתה.
48. לא להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.
49. לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
50. להימנע מהצפת צ'אט ו/או פורומים ו/או בלוגים בהודעות סרק.
51. לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
52. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.
53. לא להטריד גולשים בפורום, בצ'אט או בבלוג, לא לפגוע בגולשים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
54. לא להעלות לאתר לרבות בפורום הפעיל בו חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.
55. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
56. להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
57. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
58. לא לפרסם פרטים אישים של אנשים או מספרי טלפון או אמצעי התקשרות אחרים.
59. לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות כרטיס המשתמש, פורומים או בלוגים באתר.
60. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.
61. לא לשלוח הודעות באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
62. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
63. לא לכלול כל חומר העלול להטעות משתמש באתר, למען הסר ספק יובהר כי חל איסור חמור להתחזות לאדם אחר או לפרסם את תמונתו של אדם שאינו המשתמש.
64. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

פרסומות

65. סקסית הנו אתר העשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.
66. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה לרבות את מוצרי החברה.
67. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בסקסית. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
68. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בסקסית תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-סקסית או ירכשו באמצעותן.

גישה לאתר סקסית

69. הגישה לאתר מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם מותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
70. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.
71. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מדיניות התשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.
72. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו.

קישורים

73. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו ב-סקסית יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מסקסית קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא בסקסית קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
74. סקסית לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

קניין רוחני

75. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-סקסית לרבות הסרטונים, השם וסימני המסחר של סקסית ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.
76. ב-סקסית עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.
77. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.
78. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
79. כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-סקסית יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-סקסית ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות הנהלת האתר

80. השירותים והמידע הניתנים ב-סקסית ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
81. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו ב-סקסית יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר לרבות בדפי הפרופיל.
82. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-סקסית על-ידי המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על מידע שפורסם ב-סקסית על-ידי צדדים שלישיים לרבות גולשים.
83. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי סקסית לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

חסימת גישה

84. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.
85. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

86. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

תמיכה טכנית

87. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.
88. ברכישתך מנוי באתר הנך מצהיר כי להנהלת האתר אין כל חובה להדריך ולייעץ בכל נושא הקשור לשימוש באתר מעבר למפורט בו.

מחיקת מידע

89. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר לרבות דפי פרופיל ו/או דפי תוכן, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד שלישי בניגוד לרצונו. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
90. הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
91. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
92. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

93. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.
94. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה.
95. השירותים ב-סקסית ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם ב-סקסית הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך.
96. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר סקסית ושלהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.

דין ומקום שיפוט

97. על השימוש באתר סקסית יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
98. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
99. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.
100. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.
בחזרה לאתר סקסית לחצו כאן